Start

NYHETER OCH INFORMATION


Här har vi målsättningen att publicera nyheter och nyttig information till Dig som har eller vill ha Din båt upplagd på Ulvsundavikens Varvsförening.

Senaste nytt

 • Varvsplan är nu stängd för biltrafik under vintern fram till 1/4-2022.
  De enda bilar som tillåts på varvsplan är entreprenörer och varvets driftpersonal.
  Det går bra att parkera på P-plan ovanför Grind Väst och på P-platser utanför Grind Öst.


 • Trailerrampen är i det närmaste färdig - det enda som återstår att montera är en bom vid nedfarten.

   

 • Båtbottentvätten har fått sin slutliga placering längst ut på mastbryggan. Nu kan vi ta hand om alla segelbåtar också.


       • Bemanning bottentvätten - vi behöver personer som kan bemanna och köra bottentvätten under sommaren och fram till torrsättningen 2022.
        Är Du eller känner Du någon som vill jobba med detta - t ex sommarjobb för ungdomar, frilansande båtägare, pensionär med tid över eller Du som känner för att rycka in på helger eller kvällar. Skicka in ett mail till info@uvf.one.

 • Båten täckt - glöm inte att båten ska vara täckt från för till akter från 1/12 för att regn och snö inte ska kunna lägga sig på/i båten med risk för skador eller vältning.

 • Båttrailer - Du som har båt på båttrailer. Var medveten om att Du torr- och sjösätter Din båt själv från 2022. Tom båttrailer ska under sommaren förvaras antingen på TrailerPark Väst eller på TrailerPark Hyllan. 
  Om Du väljer att UVF torr/sjösätter Din båt så ska den stå på bockar eller stöttor på varvsplan. UVF kommer inte att ta upp båt med slip och truck för placering på trailer.

 • Nyttjanderättsavtal - glöm inte att fylla i och skicka in ett Nyttjanderättsavtal för Din båt eller båtar om Du har fler, en för varje båt. Glöm heller inte att ange om ni är fler som deläger båten/båtarna. Avtalet är tvingande för vår del för att få arrendera varvets mark.

 • Båtställaget - inför säsongen 2022/23 har vi platser kvar i Båtställaget. Se till att söka en plats i ställaget då det finns stora fördelar att placera sin båt där - bl a slipper Du båttäckning, Du slipper stöttor/bockar, båten är väder- och vindskyddad, den kommer att vara inlåst. 

Info från UVF styrelse

 

Entreprenadarbeten på varvet framskrider som ni säkert redan har noterat. Muddringen för nya sjö/torrsättningsrampen börjar närma sig slutet. Nästa steg är att bygga klart den stora rampen och färdigställa båtställaget med belysning. Arbetet med att bygga trailerramp vid slipen på östra plan kommer starta i mitten av oktober. Följden blir att slipen inte går att använda under byggtiden.
Vi kommer få ett väldigt fint varvsområde när allt är klart och det är viktigt att vi tar hand om det på ett bra sätt så att vi kan ta emot flera båtar.

 

Det finns ett behov av att införa ett enhetligt pallningssystem på varvsområdet bl.a. innefattande att trailers endast kan stå i trailerparken. Vi kommer undersöka om ett enhetligt system (med viss övergångsperiod) kan införas i samband med att den stora upptagningsrampen sätts i drift nästa år.

 

Nu har rapporten från projektet Skrovmålet släppts. Skrovmålet beskriver lämpliga saneringsmetoder av båtskrov och vad man behöver göra för att saneringen ska ske på ett säkert sätt. Dessa metoder är slipning, torrskrapning, blästring med sand eller kolsyra samt gelbehandling med skrapa. De skyddsåtgärder som rapporten behandlar är exempelvis hur man ska täcka marken under båten, båtens sidor för att skydda mot väder, personlig skyddsutrustning och att man ska hantera avfallet som farligt avfall. 

Rapporten tydliggör också vad som gäller kring Tributyltenn (TBT) som har använts i äldre båtbottenfärger. TBT har långlivade skadliga effekter i vattenmiljön. Det är svårnedbrytbart, hormonstörande och ger skadliga effekter på organismers immunförsvar och reproduktionssystem vid mycket låga halter.  TBT är numera förbjudet, men trots förbudet visar undersökningar att TBT fortfarande tillförs miljön från bland annat gamla färglager av båtbottenfärg. Förutom att det är förbjudet att måla med TBT är det även förbjudet att använda en båt som läcker TBT. Det är varje båtägare och deras båtklubb som ansvarar för att båtar med TBT inte används.

 

Ta nu hand om båten inför vintervilan och glöm inte täcka den före 1/12.

 

Hälsningar från Styrelsen

MASTER OCH MASTSKJULET

Du som lägger in Din mast i Mastskjulet:

 • Masten ska vara märkt med namn och telefonnummer
 • Master placeras så tätt som möjligt och på alla hyllor med början från söder och fylls på ut mot bryggan norrut - inte tvärtom.
 • Är Du den förste som lägger in en mast i Mastskjulet ska den läggas in längst in mot Båthallshållet och så långt bort från mastkransbryggan som det går. Därefter fyller vi på hyllplanen uppifrån och ner ut mot mastkransbryggan.
 • Det ska få plats 100 "normalmaster" i Mastskjulet!

SWISH TILL VARVET

Varvet har ett nytt Swishnr 123 076 298 9

SJÖSÄTTNING 2022
Viktigt inför torr/sjösättningar 2022.

Det är mycket viktigt att Du följer Din utsatta tid för sjösättning!
Vid förhinder ska Du anmäla detta till Din driftansvarige i god tid innan.

 • Vi torrsätter båtar på hösten efter båtägares bokningar via BokaMera eller båtklubbarnas torrsättningsdagar.
 • Båtarna placeras i rader allt efter storlek när de placeras på land.
 • Den som torrsätter tidigt hamnar längst in i raderna och sjösätts därmed sent.
 • De som torrsätter sent hamnar längre ut i raderna och sjösätts följdaktligen tidigt.
 • Av naturliga skäl kan man inte välja sjösättningstid då de båtar som står ytterst i raderna måste sjösättas först.
 • Tilldelat datum och tid för sjösättning blir tvingande p g a logistiken.
 • Om båten inte sjösätts på utsatt tid kommer båten att flyttas en eller flera gånger eftersom båten kommer att stå i vägen för andra båtar - med extra jobb för våra entreprenörer och kostnader som kommer att debiteras båtägaren.
 • 2021 och 2022 är det extra viktigt att alla båtar kommer i sjön på utsatt tid och att varvsplan blir tömd då vi har stora arbeten som PEAB utför på varvsplan.

REVISOR

Vi söker revisor till UVF.
Revisionen görs av en grupp om tre personer och till den söker vi nu en ordinarie revisor.
Är Du intresserad eller vet Du någon med rätt kompetens som kan vara intresserad?
Kontakta valberedningen på masutoda@hotmail.com

KONTAKT MED DRIFTANSVARIGA

Du som har frågor och funderingar hur saker och ting fungerar på varvet kan e-posta våra driftansvariga.
Du som är medlem i
Johannesfreds Båtklubb e-postar till JBKvarv@uvf.one
Du som är medlem i
Rålambshovs Båtklubb e-postar till RBKvarv@uvf.one

Du som är medlem i Ulvsunda Båtsällskap e-postar till UBSvarv@uvf.one

Du som är medlem i Margretelunds Båtsällskap e-postar till MBSvarv@uvf.one
Du som är medlem i
Alvikens Båtklubb e-postar till ABKvarv@uvf.one

Du som är medlem i Lilla Essinge Båtklubb e-postar till LEBKvarv@uvf.one

Du som är medlem i Minnebergs Båtklubb e-postar till MBKvarv@uvf.one
          Alla ni andra e-postar till UVFvarv@uvf.one

PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING

Varvsföreningen har inga kopplingar eller rekommendationer avseende båtmekaniker eller reparationer och underhåll av båtar eller motorer. Varje båtägare väljer själv sina kontakter och företag som man vill ska utföra uppdrag.
Förbehållet varvsföreningen har är att det krävs ett godkännande av respektive driftansvarig för att lämna tillträde till varvsområdet för externa personer och företag.
Här är ett textutdrag ur våra nyckelregler:

 • Medlem som missbrukar sin nyckel genom att t ex låna ut nyckel till icke medlem eller öppnar lås och grindar för icke medlem så kommer nyckel att elektroniskt avprogrammeras.
 • Vid båtreparationer kan medlem låna ut nyckel till entreprenör efter godkännande från driftansvarig men bär fortfarande det personliga ansvaret för nyckeln.

HASTIGHETSBEGRÄNSNING

Maxhastigheten med bil inom varvsområdet är 5 km/h!!

Vid överträdelse spärras nyckel för infart med bil.

NYTTJANDERÄTTSAVTAL

Alla som har en båt på varvet måste skriva på ett nyttjanderättsavtal med UVF.

Avtalet kan Du hitta här Nyttjanderättsavtal.

Det finns även i de röda Varvspärmarna i värmestugorna.

Du som redan har lämnat in ett Nyttjanderättsavtal och inte ändrat namn, bytt båt eller bytt försäkringsbolag behöver inte lämna in ett nytt!

 

 • Stockholm stad kräver detta av oss
 • Juridiskt är det UVF som står för båtplatsen på land och inte Din båtklubb
 • Avtalet är inte förhandlingsbart
 • Administrativt underlättar detta för alla parter - varvet och båtklubben
 • Utan undertecknat avtal torrsätts inte Din båt
 • Byter Du båt eller försäkring måste nytt avtal tecknas

 

Lägg gärna ifyllt avtal i brevlådan utanför Varvskontoret eller e-posta till Din driftsansvarige.

BÅTBOTTENSANERING

Sth Miljöförvaltning har lämnat följande rekommendationer för sanering av båtbottnar.


 • Båtar med tenn >100 µg saneras snarast - TBT (tributyltenn) är oerhört giftigt
 • Båtar med tennvärden <100µg bör analysera ett skrapprov för att fastställa om det finns TBT på båten
 • Båtar med hemmahamn i Mälaren med kopparvärden > 1 000 µg saneras snarast
 • Miljöförvaltningens målsättning är att alla båtar med hemmahamn i Mälaren ska vara sanerade till utgången av 2020

 

Mätvärden på Din båtbotten kan Du erhålla av driftansvarig eller från Varvskontoret.

Mer om båtbottenfärger (enl. Miljöförvaltningen)

- Har båt hemmahamn i Mälaren finns inga tillåtna bottenfärger - där gäller "REN BÅT!"
- S k "spärrfärger" är inte tillåtet.
- Har båt hemmahamn i Östersjön så gäller endast tillåten Östersjöfärg.
- Har båt hamnplats både i Östersjön och i Mälaren så gäller Mälarens normer.
- Har båt TBT så är den inte välkommen i några vatten eller hamnar i Europa sedan 2008.
- Har båt hemmahamn i Östersjön så är västkustfärg inte tillåtet.


Tänk på att det är Du som båtägare som har bevisbördan att Din båt inte medför oacceptabla negativa effekter på människa eller miljö (bevisbörderegeln 2 kap. 1 § miljöbalken).

Båtbottensanering

Från Miljöförvaltningen har vi erhållit blankett och checklista som ska fyllas i och skickas in av UVF till Miljöförvaltningen vid sanering av båtbottnar.
Detta gör varvsföreningens miljöansvarige.
Blanketten måste skickas in till Miljöförvaltningen senast 3 veckor före arbetet utförs - SÅ VAR UTE I GOD TID och anmäl alla uppgifter som behövs till miljo@uvf.one om Du ska sanera Din båt.

ELSLADDAR


På förekommen anledning!
Du som kopplar in Dina elsladdar från varvets elboxar - här är några regler för att jordfelsbrytare i systemet inte ska lösa ut i hela systemet:

 • Kablage godkänd för utomhusbruk - dvs minst H07RN-F (RDOE-kabel) med minst 3x1,5 mm2 kabelarea och minst IP44 klassad.
 • Inga skarvdosor som inte är helt vattentäta.
 • Inga elelement i båtarna.
 • Inga sladdar i eluttagen när Du själv inte är på plats - godkänd batteriladdning med godkänd batteriladdare av driftansvarig är dock undantagen i upp till 3 dygn. Men då ska kablaget vara märkt med namn, inkopplingstidpunkt och vem som godkänt.
 • Ej godkända elsladdar på varvsplan kommer att klippas av - inte bara dras ur elboxen.

FACEBOOK-SIDA

Nu har vi fått igång vår Facebook-sida för varvet. Gå gärna in och kommentera, gilla och skicka in lite bilder.

PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING

Vi som båtägare på varvsplan bör vara mer uppmärksamma vem vi släpper in och ut från varvsplan. Idag hade vi en person som hämtade både båt och trailer på ett bilsläp och blev både in- och utsläppt av någon av våra båtägare utan några frågor.

NYCKELHANTERING

Driftgruppen håller på att se över hela nyckelrutinen. Så ta för vana att med jämna mellanrum uppdatera Din nyckel i HotSpot utanför Varvskontoret.

PALLMATERIAL, VAGGOR, VAGNAR, MASTER etc

Du som har någon form av material liggande eller stående kvar på varvsområdet som t ex

 • Bockar
 • Stöttor
 • Vagga - denna skall vara nedmonterad och hopbuntad
 • Vagn eller trailer
 • Mast i mastskjulet

 

Eller möjligtvis en båt liggande kvar på land.

 

Allt material måste vara märkt! Annars är risken väldigt stor att det städas bort!

VÅRA LÅS

Använd absolut ingen låsspray eller låsolja till våra lås!

Elektroniken i låsen går sönder och ett nytt lås kostar 5.700:-

VARMVATTEN & TOAPAPPER

Vårt varmvatten på toaletter i värmestugor och bodar är inte till för att båtägare ska hämta detta hinkvis och slabba ner utrymmena och med påföljande stora kostnader för uppvärmning och städning.

VARMVATTEN PÅ TOALETTER ÄR TILL FÖR ATT TVÄTTA HÄNDERNA I !!


OCH TOAPAPPER VET DU GIVETVIS VAD DET SKA ANVÄNDAS TILL!!!


Sedan har vi också uppmärksammat att det finns båtägare som tömmer ut miljöavfall och tvättar penslar på toaletterna - DETTA ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET!

Välkommen till Ulvsundavikens Varvsförening (UVF)


Varvsföreningen är en ideell förening som drivs av medlemsklubbarna Johannesfreds Båtklubb; JBK, Ulvsunda Båtsällskap; UBS, Rålambshovs Båtklubb; RBK, Margretelunds Båtsällskap; MBS samt Minnebergs Båtklubb; MBK, Alvikens Båtklubb; ABK och Lilla Essinge Båtklubb; LEBK. Vi förvaltar det gemensamma området vid södra Ulvsundavikens hamn och uppläggningsområde i Bromma som arrenderas av Stockholm stad.


Området är avsett att användas för sliptagning, vinterförvaring och underhåll av båtar från medlems-klubbarna.


Båtägare, som inte är medlem i någon av medlemsklubbarna, kan erhålla sliptagning och vinterförvaring efter prövning av UVFs styrelse. Ansökan finns under fliken Ansökan


Båtägare som har sin båt på UVFs område förbinder sig att följa föreningens stadgar, ordningsregler och i laga ordning fattade beslut.

Kalender 2022

        Dag        Aktivitet

Jan_______________________________________________________________

         10          Driftgruppen 18:30

20          Styrelsemöte UVF 18:30             

Feb_______________________________________________________________

           1          Motioner från medlemmar till UVF

           7          Driftgruppen 18:30

           9          Möte Explo/PEAB 11:00

         17          Styrelsemöte UVF 18:30

Mars______________________________________________________________

  1          Bokslut 2020 UVF

  1          Budget 2021, investerings- och underhållsplan, avgifter UVF

  7          Driftgruppen 18:30

15          Revision klar UVF

17          Styrelsemöte UVF 18:30

April______________________________________________________________

  1          Varvet öppnar efter vintern

  4          Driftgruppen 18:3

  7          Årsmöte UVF 18:30

23          Sjösättning börjar


Maj_______________________________________________________________

  1          Renoveringsplan inlämnad

  2          Driftgruppen 18:30
12          Styrelsemöte UVF 18:30

25          Debitering "renoveringsbåt", städdagar och vinterbrister

30          Driftgruppen 18:30

Juni_______________________________________________________________

  1          Ingen båt på land utan godkänd renoveringsplan

  1          Sommartid på varvet

15          Debitering "sommarliggare" och extra sjösättningar

16          Styrelsemöte UVF 18:30

Juli_______________________________________________________________

 

Aug_______________________________________________________________

15          Nyanmälan varvsplats; SENAST - ny båt eller bytt båt

15          Avanmälan varvsplats; SENAST

23          Debitering vinterplatser, torrsättning och sjösättning 2022 startar

28          Tidbokningen för torrsättning är öppen

Sept______________________________________________________________

15          Vintertid på varvet

16          Början torrsättning

Okt_______________________________________________________________

25          Slutar torrsättning

25          Beläggning plan och hallar inrapporterad

Nov_______________________________________________________________

 15          Varvsplan avstängd för biltrafik

Dec_______________________________________________________________

  1          Alla båtar täckta från för till akter

24          Julafton - God Jul

31          Nyårsafton - Gott Nytt År