Ordningsregler

ORDNINGSREGLER UVF

(ULVSUNDAVIKENS VARVSFÖRENING)

 

Då båtägaren placerar sin båt inom varvsföreningens område anses han/hon också ha accepterat att följa föreningens stadgar, ordningsregler, miljöregler och övriga fattade beslut. Brott mot dessa regler kan medföra att båtägaren förlorar sin rätt till varvsplats.

 

Inom varvsområdet ska ordning och reda iakttas. Föreningens stadgar, miljöregler, ordningsregler och övriga fattade beslut ska följas.

 

Säkerheten kommer alltid i första hand i föreningens verksamhet. Båtägare ska alltid avbryta arbete, eget eller annans, om det är förenat med fara.

 

UVF:s verksamhet ska så långt det är möjligt värna miljön. Av den anledningen innehar UVF en miljöpolicy som ska verka för ett långsiktigt miljöengagemang. Miljöpolicyn uppdateras löpande allt eftersom kunskap, regler, produkter m.m. utvecklas.

Båtägare inom UVF:s verksamhetsområde ska ta del av denna policy och efterleva policyns innehåll.

 

1. FORMALIA

 

1.1. Medlem tillhörande båtklubb ansluten till SMBF har i första hand möjlighet till uppläggning av båt på varsvområdet.

 

1.2. Ansökan om varvsplats för ny eller bytt båt ska göras till driftansvarig eller på www.uvf.one senast 15/8. Uppgifter om båtens totala längd (inkl. peke, motor eller badbrygga) och totala bredd ska anges. Ligger båten på trailer ska båten och trailerns totala (gemensamma) längd anges.

Båt och Trailer ska vara väl synligt märkta med båtägarens namn och telefonnummer.

Typ av täckning: Däcksställning, A-ställning, Hus eller Båtställaget ska anges.
Typ av bottenfärg eller "ren båt" ska anges.

 

1.3. Båtägare som INTE önskar lägga upp sin båt på UVF:s varvsområde anmäler detta till driftansvarig eller på www.uvf.one före 15/8 inför vintersäsongen.

 

1.4. Varje båtägare träffar ett Nyttjanderättsavtal med UVF för uppställning av båt inom UVF:s varvsområde.


1.4.1.
Om UVFs regler inte följs kommer Nyttjanderättsavtalet att sägas upp.


1.4.2.
Vid byte av båt ska omedelbart nytt Nyttjanderättsavtal upprättas.


1.4.3.
Vid försäljning av båt upphör Nyttjanderättsavtalet.


1.4.4.
Avgifter som inte betalats trots påminnelse innebär att Nyttjanderättsavtalet upphör att gälla.


1.4.5.
Båtägaren förbinder sig att senast 14 dagar efter Nyttjanderättsavtalets upphörande ta bort sin egendom från varvsområdet. Om detta inte sker kommer antingen UVF att skrota materialet på båtägarens bekostnad eller tillgodoräkna sig det UVF kan ha nytta av.

Samma gäller för båt som överges och lämnas kvar inom UVF:s varvsområde och som inte avlägsnas efter tillsägelse.


1.4.6.
Om nyttjanderättsavtalet inte skriftligen sägs upp av någon av parterna före den 15 mars för sommarperioden eller den 15 augusti för vinterperioden anses det förlängt med ytterligare en säsong.

 

1.5. Varvsavgiften ska vara inbetald enl. gällande regler. Båtägaren ska kunna uppvisa gällande försäkring senast vid torrsättning av sin båt. Om avgiften inte inkommit före 14:e september kommer varvsplatsen att erbjudas en båtägare i kön. Platsen kan eventuellt återfås mot en administrativ avgift om 3.000:-.

 

1.6. Vid köp av ny båt ska den nya båten godkännas skriftligen av driftansvarig.

 

1.7. Övergår båt i annans ägo under vintersäsongen är båtägaren skyldig att ta bort bockar, stöttor, vaggor och täckningsmaterial före 31 maj. Om båten övergår i annans ägo under sommarsäsongen måste båten tas bort från varvsområdet inom 14 dagar efter försäljningen om inte annan överenskommelse träffas med UVF.

Båtägare, som under uppläggningstiden säljer sin båt, ska delge den nye ägaren ordningsföreskrifterna. Den gamle ägaren ska omgående underrätta UVF om den nye båtägarens namn, personnummer, adress och telefonnummer. Om den nye båtägaren inte betalar eventuella kvarstående kostnader, svarar den gamle ägaren för dessa kostnader.

 

1.8. Varvsplatsen är personlig och får inte andrahandsuthyras, lånas ut eller överlåtas.

 

1.9. Båtägare ska under hela sjösättnings-/upptagningstiden stå till driftansvarigs förfogande.

 

1.10. Båt får INTE på eget bevåg placeras på varvsområdet.

 

1.11. Båtägare är skyldig att följa styrelseledamot, varvschefs eller övriga driftansvarigas instruktioner under vistelse på varvsområdet.

 

1.12. Båtägare har obligatorisk närvaro vid en av UVF:s städdagar, en på våren och en på hösten – efter sjösättning och före upptagning. Frånvaro medför en avgift enligt av årsmötet fastställd taxa. 

Båtägare får skicka en för arbetet lämplig ersättare.
 

1.13. All biltrafik och parkering inom varvsområdet är förbjuden under sjösättning och torrsättning samt under vinterhalvåret. Särskild bilparkering finns utanför körgrind Öst och ovanför Mitt- och Västområdet innanför körgrind Väst.

 

1.14. Obehöriga personer ska alltid tillfrågas om ärende på varvet.

 

2. INNAN UPPLÄGGNING AV BÅT

 

2.1. Båten skall i god tid före upptagningen förtöjas på anvisad plats.

 

2.2. Det är endast tillåtet med tillfällig förtöjning vid servicebrygga, mastkransbrygga och rampbrygga och endast efter tillstånd av driftansvarig.

 

2.3. Blankett med klubbtillhörighet, namn, telefonnummer ska placeras så att den är läsbar från bryggan utan problem. På lappen ska även stå vilken driftansvarig som gett tillståndet och när förtöjning sker. Blanketten finns här.

 

2.4. Bockar, stöttor och pallningsmaterial av fullgod kvalitet ska i god tid före upptagningens början vara placerade vid eller i närheten av båtens uppläggningsplats.

                      

3. UPPLÄGGNING AV BÅT

 

3.1. Uppläggning sker efter plan fastställd av varvschefen.

 

3.2. Varvschefen eller dess ställföreträdare kan neka uppställning av båt om instruktioner, order eller tillrättavisning inte följs.

 

3.3. Alla justeringar på bockar, stöttor, vaggor eller dylikt ska vara välsmorda, oskadade och nerskruvade i botten. Allt stöttningsmaterial ska vara justerbart.


3.4. Allt pallningsmaterial ska vara flyttbart av båtägaren själv.

 

3.5. Båten ska vid sliptagning vara bemannad med minst 2 personer. 

 

3.6. Varvschefen eller varvsfunktionär anvisar hur pallningen ska utföras när båt ställs på plats.

 

3.7. ALLA hjälper till med ALLA båtar tills passet är slut.

 

3.8. Mast och bom ska läggas i av driftansvarig anvisat mastskjul och plats. Mast och bom ska TYDLIGT MÄRKAS med ägarens namn och telefonnummer. Mastskjulet ska hållas städat och snyggt. Omärkt material kommer att kastas.

 

4. EFTER UPPLÄGGNING

 

4.1. Täckställning, stöttor/bockar, mast, bom, jolle etc. ska vara TYDLIGT UPPMÄRKT med ägarens namn, telefonnummer och båtklubb, placerat så att det går lätt att läsa uppgifterna.

 

4.2. Båten ska vara TYDLIGT MÄRKT enligt instruktion med ägarens namn, telefonnummer och båtklubb, placerat tydligt så det går att läsa uppgifterna utanför täckningar o dyl. För omärkt båt utgår avgift enligt av årsmötet fastställd taxa.

 

4.3. Varvsplatsen ska ALLTID vara ordentligt städad. Material som tas ner till varvet och inte används SKA tas hem. Allt miljöfarligt avfall skall placeras i varvets Miljöstationer.

 

4.4. Varvsområdet ska ALLTID hållas låst.

 

4.5. Elkablar får INTE sitta kvar i elskåpen vid hemgång. Om man behöver ladda batterier och önskar ha kvar kabeln i elskåpet skall den då vara märkt enligt instruktion med namn och datum - efter detta får elkabel sitta i MAX 2 dygn.
Elkablar och kontakter skall alltid vara av godkänd utomhustyp.

 

4.6. UVF ansvarar inte för sak- eller personskador som kan inträffa inom varvsområdet, inte heller för uppkomna förluster av material m.m. Detta gäller även under upptagning och sjösättning. Båtägare ansvarar för att båten ställs upp på ett betryggande sätt.

 

4.7. Båtägare ska se till sin båt under uppläggningstiden, speciellt vid snö och hårt väder. Båt som har vält ska åtgärdas av båtägaren. Sker inte detta i tid – beroende på omständigheterna - utför UVF arbetet varvid kostnaden debiteras båtägaren.
Vid eventuell skada på Din båt ska Du alltid kontakta Ditt eget försäkringsbolag.

 

4.8. Båtägare ska ha täckt sin båt från för till akter senast 1 december. Båt som ej är täckt uttages en avgift enligt av årsmötet fastställd taxa.

 

5. BRANDSKYDD

 

5.1. Färgavfall och ämnen som kan självantända får ej förvaras inom varvsområdet utan kastas i härför avsedda kärl i områdets Miljöstationer.

 

5.2. Endast jordade elkablar avsedda för utomhusbruk får användas och får endast vara anslutna när båtägaren befinner sig på varvet (se även 4.5).

 

5.3. När svetsning, kapning med vinkelslip etc. utförs ska anvisningar;           


5.3.1. För ”heta arbeten” följas.


5.3.2. Det är din skyldighet som båtägare att ta reda på vad som gäller innan arbetet påbörjas.


5.3.3. Ta bort brännbart material och ha tillgång till lämplig brandsläckningsutrustning vid båten.

 

6. EFTER SJÖSÄTTNING

 

6.1. Båtägaren ansvarar för att båten och eventuellt "tält"- och täckningsmaterial avlägsnas från uppläggningsområdet senast dagen före städdagen. Någon sjösättning på städdagen sker inte. För eventuellt kvarliggande båt utan godkännande kan båtägaren inte påräkna uppläggningsplats påföljande säsong. Avgift tas ut enligt av årsmötet fastställd taxa.

 

6.2. Bockar, stöttor, etc ska efter sjösättning, buntas ihop, märkas med ägarens namn, telefonnummer och båtklubb samt placeras på av varvschefen eller driftansvarig anvisad plats. Bockar ska vara demonterade så långt som möjligt för att vara staplingsbara. Omärkt material kastas.

 

6.3. Platsen där din båt har stått ska städas och allt skräp tas bort. Miljöfarligt avfall placeras i Miljöstation.

 

6.4. Båten skall efter sjösättning flyttas från slipområdet, om inte speciella skäl kan anföras. Om båten ligger kvar utan giltigt skäl påföres båtägaren en avgift enligt fastställd taxa till dess båten flyttas.

 

FRÅGOR ?

 

Besvaras av respektive driftansvarig.