Förtroendevalda

Styrelse

Funktion

Namn

Mail

Ordförande

Mats Hugosson

Kassör

George Berggren

Sekreterare

Per Friman

Varvschef

Kenneth Brånth

Ledamot

Hans Wennerström

Suppelant

Annika Liljegren


Suppleant

Urban Hiärne

Årsmötesdelegater

Funktion

Namn

Båtklubb

Delegat

Andreas Lindh

RBK

Suppleant

Mats Wallin

RBK

Delegat

Mattias Burdén

UBS

Suppleant

Fredrik Roxhagen

UBS

Delegat

Johan Stjärnebo

MBS

Suppleant

Bo Bethge

MBS

Delegat

Carina Sandgren

MBK

Suppleant

Peråke Persson

MBK

Delegat

Johan Magnusson

JBK

Suppleant

Henrik Enarsson

JBK

Delegat

Robin Thim

ABK

Suppleant

Pierre Martin

ABK

Delegat

Lars Zakrisson

LEBK

Suppleant

Lena Wadman

LEBK

Driftgruppen

Funktion

Namn

Mail

Varvschef

Kenneth Brånth

Driftansvarig RBK

Peter Öberg

Driftansvarig MBS

Johan Stjärnebo

Driftansvarig UBS

Joachim Nertsell

Driftansvarig MBK

Fredrik Karlsson

Driftansvarig JBK

Henrik Enarsson

Driftansvarig ABK

Amad Kadenic

Driftansvarig LEBK

Lena Wadman

Driftansvarig UVF

Mikael Kröckel

Valberedning

Namn

Funktion

Mail

Johanna Pålstedt

Sammankallande

Bror Welander


Mattias Burdén

Revisorer

Namn

Funktion

Peråke Persson

Ordinarie

Ordförande

Johan Stjärnebo

Ordinarie


Vakant

Suppleant

Funktionärer UVF

Funktionärsgrupp

Namn

Beskrivning

Säkerhet

Hans Wennerström

Tillse att varvets säkerhetsplan uppfylls och att tydliga instruktioner finns och efterföljs. Leder styrelsens årliga säkerhetsgenomgång av varvet.

Miljö

George Berggren

Tillse att tydliga instruktioner finns och att de efterföljs. Kollar tömningsbehov. Sanerar vid behov antingen på egen hand eller tar hjälp av interna eller externa resurser. Tar hjälp på arbetsdagar.

VVS

Johan Stjärnebo*

Fredrik Roxhagen

Ser till att vattensystemet fungerar och att systemet stängs av innan vintern och startas upp efter vintern.

EL

Benny Wellerborn

Har koll på all el på varvet. Detta innefattar eluttag, proppar, belysning etc.

Servicebrygga

Johan Stjärnebo*

Ser till att den är redo och underhållen för alla aktiviteter.

Mastkran

Johan Stjärnebo*


Kontroll av funktion inför sjö- respektive torrsättning samt eventuell service.

Pelarsvängkran

Jochim Nertsell*

Henrik Lindström

Godkända för att använda pelarsvängkranen. Maxvikt som kan lyftas är xxxx kg. Vid behov kontakta kranförare. Ser till att underhåll och service sköts.

Mastskjul

Johan Stjärnebo

Ser till att rutiner finns och efterföljs genom tydlig information och tydliga rutiner. Upprätthåller placeringslista.

Arbetsdagar

Kenneth Brånth

Möter upp, informerar och koordinerar arbetsuppgifter. Deltar i planeringen innan.

WC

Kenneth Brånth*

Joachim Nertsell

Viktigt att var och en som använder dessa lämnar dem i fräscht och rent skick. Gruppen ser till att allt fungerar och att rutiner finns och följs.

Hallar och skjul

Kenneth Brånth

Joachim Nertsell

Ser till att rutiner finns och efterföljs genom tydlig information och tydliga rutiner. Upprätthåller placeringslista. Ser till underhåll och städning.

Märkning

Joachim Nertsell*

Peter Öberg

Johan Stjärnebo

Fredrik Karlsson

Calle Jacobsén

Alla båtar, master, tillbehör etc ska vara märkta med namn, telefonnummer och båtklubb.

Allt pallmaterial på varvet ska alltid vara märkt. Kontroll och uppföljning.

Mark/fastighet

Kenneth Brånth*

Joachim Nertsell


Ser till att markförhållanden är bra. Fylla gropar, sladda körvägar och planer, införskaffa material.

Lagar stängsel, röjer busk och sly, håller koll. Tar hjälp av interna och externa resurser. Tar hjälp på arbetsdagar.

Slip

Kenneth Brånth

Godkända för att använda slipen. Ser till att underhåll och service sköts. Kontroll av funktion inför sjö- respektive torrsättning.

Mätning

Joachim Nertsell

Kenneth Brånth*

Johan Stjärnebo

Fredrik Karlsson

Calle Jacobsén

Vid planering av varsplatser behöver ibland sektioner och båtar kontrollmätas och båtplaceringen verifieras. Detta för att alla ska få plats.

Träd/Buskar/Sly

Mikael Kröckel*

Runt stängsel och byggnader behöver det röjas några gånger under sommaren. Detta ger även mindre möjlighet för tjuven att ta sig in osynligt under sen-hösten, vintern och våren. Leder arbetet vid t ex arbetsdag.

Webansvarig

George Berggren

Underhåll och uppdatering av hemsida.

Namn med * = sammankallande