Förtroendevalda

Styrelse

Funktion

Namn

Mail

Ordförande

Mats Hugosson

Vice ordförande

Hans Wennerstrom

Sekreterare

Jan-Eric Norling

Varvschef

Johan Stjärnebo

Kassör

George Berggren

Ledamot

Claes Lagerberg


Suppleant

Lena Wadman

Årsmötesdelegater

Funktion

Namn

Båtklubb

Delegat

Andreas Lindh

RBK

Suppleant

Mats Wallin

RBK

Delegat

Mattias Burdén

UBS

Suppleant

Fredrik Roxhagen

UBS

Delegat

Bror Welander

MBS

Suppleant

Bo Bethge

MBS

Delegat

Carina Sandgren

MBK

Suppleant

Peråke Persson

MBK

Delegat

Johan Magnusson

JBK

Suppleant

Henrik Enarsson

JBK

Delegat

Hanz Häger

ABK

Suppleant

Robin Thim

ABK

Delegat

Lena Wadman

LEBK

Suppleant

Jan Gustavsson

LEBK

Varvsgruppen

Funktion

Namn

Mail

Varvschef

Johan Stjärnebo

Driftansvarig RBK

Mauriusz Klonecki

Driftansvarig MBS

Eric Wallgren

Driftansvarig UBS

Joachim Nertsell

Driftansvarig MBK

Per Friman

Driftansvarig JBK

Henrik Enarsson

Driftansvarig ABK

Ola Andersson

Driftansvarig LEBK

Jan Gustavsson

Driftansvarig UVF

Mikael Kröckel

Valberedning

Namn

Funktion

Mail

Mattias Burdén

Sammankallande

Urban Hiärne


Vakant

Suppleant


Revisorer

Namn

Funktion

Peråke Persson

Ordinarie

Ordförande

Bo Enmark

Ordinarie


Roger Bergholm

Suppleant

Funktionärer UVF

Funktionärsgrupp

Namn

Beskrivning

Säkerhet

Hans Wennerström

Tillse att varvets säkerhetsplan uppfylls och att tydliga instruktioner finns och efterföljs. Leder styrelsens årliga säkerhetsgenomgång av varvet.

Miljö

George Berggren

Tillse att tydliga instruktioner finns och att de efterföljs. Kollar tömningsbehov. Sanerar vid behov antingen på egen hand eller tar hjälp av interna eller externa resurser. Tar hjälp på arbetsdagar.

VVS

Johan Stjärnebo*

Fredrik Roxhagen

Ser till att vattensystemet fungerar och att systemet stängs av innan vintern och startas upp efter vintern.

EL

Benny Wellerborn

Har koll på all el på varvet. Detta innefattar eluttag, proppar, belysning etc.

Servicebrygga

Johan Stjärnebo*

Ser till att den är redo och underhållen för alla aktiviteter.

Mastkran

Johan Stjärnebo*


Kontroll av funktion inför sjö- respektive torrsättning samt eventuell service.

Pelarsvängkran

Jochim Nertsell*

Henrik Lindström

Godkända för att använda pelarsvängkranen. Maxvikt som kan lyftas är xxxx kg. Vid behov kontakta kranförare. Ser till att underhåll och service sköts.

Mastskjul

Johan Stjärnebo*

Ser till att rutiner finns och efterföljs genom tydlig information och tydliga rutiner. Upprätthåller placeringslista.

Arbetsdagar

Johan Stjärnebo*

Möter upp, informerar och koordinerar arbetsuppgifter. Deltar i planeringen innan.

WC

Johan Stjärnebo*

Joachim Nertsell

Viktigt att var och en som använder dessa lämnar dem i fräscht och rent skick. Gruppen ser till att allt fungerar och att rutiner finns och följs.

Hallar och ställage

Johan Stjärnebo

Joachim Nertsell

Ser till att rutiner finns och efterföljs genom tydlig information och tydliga rutiner. Upprätthåller placeringslista. Ser till underhåll och städning.

Märkning

Joachim Nertsell*

Peter Öberg

Johan Stjärnebo

Fredrik Karlsson

Calle Jacobsén

Alla båtar, master, tillbehör etc ska vara märkta med namn, telefonnummer och båtklubb.

Allt pallmaterial på varvet ska alltid vara märkt. Kontroll och uppföljning.

Mark/fastighet

Johan Stjärnebo*

Joachim Nertsell


Ser till att markförhållanden är bra. Fylla gropar, sladda körvägar och planer, införskaffa material.

Lagar stängsel, röjer busk och sly, håller koll. Tar hjälp av interna och externa resurser. Tar hjälp på arbetsdagar.

Slip

George Berggren

Godkända för att använda slipen. Ser till att underhåll och service sköts. Kontroll av funktion inför sjö- respektive torrsättning.

Bottentvätt

Hans Wennerström*

Bemanning, drift och underhåll

Mätning

Joachim Nertsell

Johan Stjärnebo*

Fredrik Karlsson

Calle Jacobsén

Vid planering av varsplatser behöver ibland sektioner och båtar kontrollmätas och båtplaceringen verifieras. Detta för att alla ska få plats.

Träd/Buskar/Sly

Mikael Kröckel*

Runt stängsel och byggnader behöver det röjas några gånger under sommaren. Detta ger även mindre möjlighet för tjuven att ta sig in osynligt under sen-hösten, vintern och våren. Leder arbetet vid t ex arbetsdag.

Webansvarig

George Berggren

Underhåll och uppdatering av hemsida.

Namn med * = sammankallande