Varvsavgifter

ULVSUNDAVIKENS

VARVSFÖRENING

AVGIFTER UVF 2020


Här är dels rutiner för UVFs avgifter och dels själva avgifterna.


Rutin för avgifter vid UVF


Vintertid enligt gällande avtal med Sth Idrott är 15/9 - 31/5 och sommartid     följdaktligen 1/6 - 14/9.


Vinterliggare på land och i hall/hangar - UVF förutsätter att de som inte anmält avvikelse på hemsidan www.uvf.one/ansökan kommer att läggas upp på land eller hall/hangar enligt befintlig varvslista och blir debiterade. Nytillkomna båtar, antingen nya medlemmar eller bytta båtar samt utgående båtar, hanteras av varvschefen och respektive varvsansvarig samt tillförs varvslistan före 15/8. Debitering sker efter 15/8 och vid icke betald avgift före 15/9 torrsätts ej båt.


Sommarliggare på land/hall/hangar - med renoverings- eller reparationsplan. Varje varvsansvarig i respektive båtklubb kräver in renoverings- eller reparationsplaner eller stämmer av tidigare planer med de båtägare som tänker kvarligga under kommande sommar före 1/5 varje år och redovisar detta till UVFs varvschef och kassör, debitering sker efter 1/6. Renoveringsplan finns här Renoveringsplan


Sommarliggare på land/hall/hangar utan plan eller avtal. Varje varvsansvarig i respektive båtklubb rapporterar in efter sjösättningen, före 15/6, till UVFs varvschef vilka båtar som ligger kvar på land.

Båtar utan plan eller avtal som kvarligger flera år i rad får varje påföljande år en dubblad debitering. Debitering sker efter 15/6.


Sommarliggare kortid land/hall/hangar från 1/6. Ska godkännas av respektive varvsansvarig i respektive båtklubb och rapporteras in till UVFs varvschef. Korttid innebär allt mellan en dag upp till sex veckor där debitering sker efter en vecka och kan bero på kortare renoverings- eller reparationsarbete eller att man avser att sjösätta båten efter 1/6. Debiteras löpande.


TrailerVarvet. Är området som ligger längst väster ut med egen infart närmast Ulvsunda slott vid Margretelundsvägen. Avgiften är delad i sommarsäsong och vintersäsong beroende på när båt står uppställd. Debitering sker 15/6 respektive 15/8.

Ansökan sker på hemsidan: www.uvf.one/ansökan/ansökantrailervarv Varvschefen sammanställer löpande i varvslistan.


TrailerPark. Är en del av TrailerVarvet där båtägare som inte har någon hamnplats väljer att ställa upp sin båt på trailer året om. Båtägare på TrailerPark kan nyttja körgrinden året om. Debitering sker efter 15/8.

Ansökan sker på hemsidan: www.uvf.one/ansökan/ansökantrailervarv Varvschefen sammanställer löpande båtar i varvslistan.


Båtställaget för mindre båtar rapporteras av respektive varvsansvarig två gånger per år senast 15/6 och senast 15/10 till varvschefen och debitering sker två gånger per år.


Mastskjulet. Respektive varvsansvarig rapporterar till varvschefen två gånger per år vilka master som ligger i mastskjulet senast 15/6 och senast 15/10 och debitering sker två gånger per år.


Sjösättning och torrsättning i UVFs regi. Där UVF organiserar sjö- och torrsättningen med lokal entreprenör och blir debiterade för detta. Varvschefen sammanställer sjö- och torrsättningslistor i samråd med respektive varvsansvarig och lokal entreprenör. Sjösättning rapporteras och debiteras efter 15/6. Torrsättning rapporteras och debiteras senast 15/10.


Flyttning av båtar. Där båtar flyttas på varvsplanen av lokal entreprenör. Rapporteras till varvschefen av entreprenören senast 15/6 och senast 15/10.


Bryggavgift. Vid sjö- och torrsättning behöver båtar ibland kvarligga vid service-bryggor någon eller några dagar. Detta är tillåtet utan avgift förtöja i upp till 3 dygn efter godkännande av respektive varvsansvarig med förbehållet att varje båt ska märkas synlig från bryggan med namn, telefonnummer, klubb, tillståndsgivare och förtöjningsdatum. För detta finns en blankett; Bryggliggare

Om båtägaren kvarligger mer än tre dygn utgår en dygnsavgift även om varvsansvarig godkänt liggtiden.

Avrapportering om "bryggliggare" sker till varvschefen en gång per vecka och debiteras löpande.


Täckningsavgift. I UVFs avtal med Sth Idrott är det inskrivet att alla båtar på planen skall vara täckta från för till akter. Därför utgår en löpande avgift för varje båt som inte är täckt från för till akter efter 1/12.


Administrativ avgift. Utgår för sena betalningar efter förfallodatum, så även dröjsmålsränta med 2% per månad. Allt som är omärkt och kan härledas till båtägare debiteras -  omärkta prylar kastas. Detta gäller allt material; båtar, master, bommar, stöttor, pallningsmaterial, vagnar, trailrar, tält, presenningar, skjul etc. Elkablar i elskåp vid ej närvaro eller ej godkänt av respektive varvsansvarig debiteras.


Arbetsplikt. Utgår då båtägare eller ersättare inte deltar vid arbetsplikt på varvet under en av dagarna under våren eller hösten.

 

Det är absolut nödvändigt att respektive varvsansvarig har koll på sina båtägare och rapporterar in till varvschefen och att varvschefen gör sammanställningar så att kassören kan fakturera rätt saker i rätt tid.AVGIFTER 2020
alla avgifter är inkl. moms utom bryggavgift, täckningsavgift, administrativ avgift och arbetsplikt som ej är momspliktiga då de är sanktioneringsavgifter.


 Vinterliggare på land 15/9 - 31/5. Beräknas och debiteras efter båtens längd (inklusive peken, badbryggor och motorer etc) + 0,8 meter gånger båtens bredd + 0,8 meter. Eller om båten står på trailer eller vagn; Ekipagets hela längd + 0,8 meter gånger båtens eller trailerns/vagnens bredd (vad som är bredast) + 0.8 meter. Står båten i tält gäller samma tillägg som ovan med 0,8 meter på tältets yttermått. För skjul räknas ytan efter innermåttet på skjulet.

100:-/m2

Båt, trailer/vagn, tält, skjul ska alltid vara märkt med båtägarens namn, telefonnummer och båtklubb.


➢ Vinterliggare i Båthall eller Båthangar 15/9 - 31/5. Beräknas och debiteras efter båtens längd (inklusive peken, badbryggor och motorer etc) gånger båtens bredd. Ligger båten på vagn eller trailer räknas ekipagets totala längd gånger bredd.

325:-/m2

Båt, trailer/vagn ska alltid vara märkt med båtägarens namn, telefonnummer och båtklubb.


➢ Sommarliggare på land med renoverings- eller reparationsavtal godkänt av varvsansvarig 1/6 - 14/9. Beräknas och debiteras på samma sätt som för vinterliggare på land.

140:-/m2

Båt, trailer/vagn, tält, skjul ska alltid vara märkt med båtägarens namn, telefonnummer och båtklubb.


➢ Sommarliggare på land korttid godkänt av varvsansvarig 1/6 - 14/9. Debiteras per dag fr o m 8:e dagen dock max sex veckor. Beräknas per dag på samma sätt som för vinterliggare på land.

6:-/m2 och dygn

Båt, trailer/vagn, tält, skjul ska alltid vara märkt med båtägarens namn, telefonnummer och båtklubb.


➢ Sommarliggare i Båthall eller Båthangar med renoverings- eller reparationsavtal godkänt av varvsansvarig 1/6 - 14/9. Beräknas och debiteras på samma sätt som för vinterliggare i hall eller hangar.

450:-/m2

Båt, trailer/vagn ska alltid vara märkt med båtägarens namn, telefonnummer och båtklubb.


➢ Sommarliggare i Båthall eller Båthangar korttid godkänt av varvsansvarig 1/6 - 14/9. Debiteras per dag, dock max sex veckor. Beräknas per dag på samma sätt som för vinterliggare i hall eller hangar.

12:-/m2 och dygn

Båt, trailer/vagn ska alltid vara märkt med båtägarens namn, telefonnummer och båtklubb.


➢ TrailerParken. Årsuppställning av båt på trailer med möjlighet till in- och utfart under hela året 1/1 - 31/12. Beräknas på samma sätt som för vinterliggare på land.

150:-/m2

Båt och trailer ska alltid vara märkt med båtägarens namn, telefonnummer och båtklubb.


➢ TrailerVarvet. Säsongsuppställning av båt på trailer under säsongen. Kostnad per säsong – 1/6 – 14/9 respektive 15/9 – 31/5. Beräknas på samma sätt som för vinterliggare på land.

100:-/m2

Båt och trailer ska alltid vara märkt med båtägarens namn, telefonnummer och båtklubb.


➢ Båtställage. Kostnad per säsong - 1/6 - 14/9 respektive 15/9 - 31/5.

2 200:-/säsong

Båt i ställaget ska alltid vara märkt med båtägarens namn, telefonnummer och båtklubb.


➢ Mastskjul.  Kostnad per säsong - 1/6 - 14/9 respektive 15/9 - 31/5 per mast.

325:-/säsong

Alla master och bommar ska alltid vara märkta med båtägarens namn, telefonnummer och båtklubb.


➢ Sjösättning. Sker olika för båtklubbarna. UVF debiterar sjösättning utförd i UVFs regi.

700:-


➢ Torrsättning. Sker olika för båtklubbarna. UVF debiterar för torrsättning utförd i UVFs regi.

800:-


➢ Sjösättning och torrsättning enbart slip. UVF debiterar för användning av slip utanför ordinarie sjö- och torrsättning.

450:-


➢ Flyttning av båt. UVF debiterar för varje flytt av båt på varvsplan som UVF utför.

800:-


➢ Nyckelavgift. Du köper Din nyckel av varvsföreningen eller Din båtklubb, vi tillämpar inga depositionsavgifter e dyl. Betrakta nyckeln som en värdehandling. Borttappad nyckel anmäls för att spärras i systemet och sedan får Du köpa en ny nyckel.

500:-


Sanktioneringsavgifter 2020


➢ Sommarliggare på land utan avtal 1/6 - 14/9. Beräknas på samma sätt som för vinterliggare på land. Högre kostnad som dubbleras varje påföljande år båten står kvar på land.

360:-/m2

Båt, trailer/vagn, tält, skjul ska alltid vara märkt med båtägarens namn, telefonnummer och båtklubb.


➢ Sommarliggare i Båthall eller Båthangar utan avtal 1/6 - 14/9. Beräknas på samma sätt som för vinterliggare i hall eller hangar. Högre kostnad som dubbleras varje påföljande år båten står kvar i hall eller hangar.

675:-/m2

Båt, trailer/vagn ska alltid vara märkt med båtägarens namn, telefonnummer och båtklubb.


➢ Bryggavgift. Vid sjösättning och torrsättning är det tillåtet efter godkännande av varvsansvarig att förtöja vid service- och mastbryggan i upp till tre dygn. Därefter debiteras en dygnsavgift.

350:-/dygn

Alla båtar förtöjda vid service- eller mastbryggan ska alltid vara märkta väl synligt från bryggan med båtägarens namn, telefonnummer, båtklubb, varvsansvarig som godkänt och förtöjningsdatumet. Blankett för detta finns här; Bryggliggare


➢ Administrativ avgift. Utgår för bl a sen betalning, ej märkt båt/mast/bom/stöttor/trailer/vagn/tält/skjul, elkabel i elskåp etc.

250:-


➢ Arbetsplikt. Utgår då båtägare eller ersättare inte deltar vid städdagar på våren och hösten.

500:-


➢ Täckningsavgift. I vårt avtal med Sth Idrott står att alla upplagda båtar utomhus ska vara täckta från för till akter. För ej täckt båt efter 1/12 utgår en avgift.

500:-

KONTAKTA OSS

UVF

Margretelundsvägen 98

167 33 Bromma

Bedriver en verksamhet som utgör fortsättningen på den verksamhet som respektive medlemsklubb bedriver. Ändamålet är att förvalta området vid södra Ulvsundavikens hamn- och varvsområde.