Stadgar

Stadgar för Ulvsundavikens Varvsförening


Varvsföreningens namn är Ulvsundavikens Varvsförening, 802466-2291, och bildades den 16 februari 2012 och har sin hemort/verksamhetsområde i Stockholm.


Stadgeändring antagna den 9 november 2016 och 17 oktober 2017.


§ 1 Ändamål


Varvsföreningen är en allmännyttig och ideell förening och ska bedriva en verksamhet som utgör en fortsättning på den verksamhet som respektive medlemsklubb bedriver. Ändamålet är att, för medlemsklubbarnas räkning, förvalta det gemensamma området vid södra Ulvsundavikens hamn och uppläggningsområde i Bromma samt de anläggningar som hör till detta. Området är avsett att användas för sliptagning, vinterförvaring och underhåll av båtar från medlemsklubbarna.


Båtägare, som ej är medlem i någon av medlemsklubbarna, kan erhålla sliptagning och vinter-förvaring efter prövning av UVFs styrelse.


Båtägare som har sin båt på UVFs område förbinder sig att följa föreningens stadgar, ordningsregler och i laga ordning fattade beslut.


§ 2 Medlemmar


Medlemmar i föreningen (medlemsklubbar) är Johannesfreds Båtklubb; JBK, Ulvsunda Båtsällskap; UBS, Rålambshovs Båtklubb; RBK, Margretelunds Båtsällskap; MBS samt Minnebergs Båtklubb; MBK.


Annan än ovan nämnd båtklubb/sällskap får vinna inträde som medlem.

Ansökan härom ska ske skriftligen och prövas av årsmötet.


Medlem, som vill utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen.


§ 3 Beslutande instanser


Medlemsklubbs rätt att delta i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på årsmötet.

Ledamöterna och suppleanter till årsmötet utses av respektive medlemsklubb för ett verksamhetsår i taget. Ledamot av årsmötet och suppleant ska i första hand vara ledamot av respektive medlemsklubbs styrelse.

Varje medlemsklubb utser en suppleant, som inträder om medlemsklubbens ordinarie ledamot ej är närvarande.

Årsmöte ska hållas under april månad varje år. Styrelsen får, när den finner lämpligt, utlysa extra årsmöte. Extra årsmöte ska också utlysas då det påfordras av minst två av samtliga årsmötesledamöter.

Kallelse till årsmöte ska genom styrelsens försorg ske skriftligen eller via e-post till medlemsklubbarna minst två veckor före sammanträdet. I kallelsen ska anges de ärenden som ska behandlas på årsmötet. Det ankommer på varje medlemsklubb att därefter kalla sina ledamöter.


§ 4 Styrelse


Föreningens löpande angelägenheter ombesörjs av en styrelse, vars ledamöter ska vara myndiga. Varje medlemsklubb representeras i styrelsen med en ledamot jämte vardera en suppleant. Styrelseledamot och suppleant utses, efter förslag av respektive medlemsklubb, av årsmötet för en mandattid av två år. Styrelsens ordförande väljs på årsmötet. Styrelsen konstituerar sig i övrigt själv. Avgår ordföranden under mandattiden tillsätter styrelsen inom sig en ny ordförande för återstående mandattid.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig och vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden vid sammanträdet. Suppleanter kallas till styrelsens sammanträden och har vid dessa yttranderätt, men ej rösträtt. Är ordinarie styrelseledamot inte närvarande vid styrelsens sammanträde inträder medlemsklubbens suppleant.


§ 5 Ställföreträdarskap


Styrelsen får handla på föreningens vägnar i förhållande till tredje part samt företräda föreningen inför domstolar och andra myndigheter.

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordförande och kassör eller sekreterare, två i förening. Föreningens bank‐ och bankgirokonto tecknas av kassören ensam upp till ett basbelopp. Vid belopp därutöver sker teckning förutom av styrelsen i sin helhet av ordförande och kassör eller sekreterare, två i förening.


§ 6 Styrelsens åligganden och ansvar


Styrelsen är ansvarig inför årsmötet.

Det åligger styrelsen utöver vad som annars sägs i dessa stadgar att:


 1. Aktivt verka för att ändamålet med föreningens verksamhet uppnås.
 2. Vara föreningens verkställande organ.
 3. Utse funktionärer i föreningen.
 4. Förbereda inkomna ärenden och motioner för årsmötet och i fråga om ekonomiskt eller principiellt viktigare frågor utöver budget och investeringsplan dessförinnan inhämta synpunkter från medlemsklubbarna.
 5. Upprätta en årlig berättelse om föreningens verksamhet till årsmötet.
 6. Framlägga en inkomst‐ och utgiftsbudget senast 1 december.
 7. Framlägga en flerårig investeringsplan.
 8. Förvalta föreningens medel och ansvara för dess ekonomi.
 9. Verka för en god sammanhållning och trevnad bland föreningens medlemmar.
 10. Se till att åtgärder och arbeten inom varvsområdet sker på för medlemsklubbarna förmånligaste sätt.


§ 7 Kostnader


Kostnaderna för föreningens verksamhet ska, inom ramen för den budget som årsmötet fastställt, uttaxeras hos medlemsklubbarna i den omfattning som behövs för att täcka det aktuella behovet. Uttaxeringen sker genom skriftlig anmodan till medlemsklubbarna och ska vid varje tillfälle ske i proportion till de av medlemsklubbarna disponerade ytan på uppläggningsområdet den 1 november under verksamhetsåret. Nämnd yta ska medlemsklubbarna snarast, dock senast den 15 oktober skriftligen delge styrelsen.

Av styrelsen disponerade likvida medel ska göras räntebärande genom insättning på bank.


§ 8 Årsredovisning och revision


Föreningens verksamhetsår omfattar tiden den 1 januari ‐ 31 december.

Styrelsen ska senast den 1 mars till medlemsklubbarna överlämna budget för det kommande verksamhetsåret samt en flerårig investeringsplan respektive resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret.

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska granskas av revisorer av vilka årsmötet, efter förslag från respektive medlemsklubb, utser två och en suppleant från medlemsklubbarna för ett verksamhetsår i taget. Revisorerna ska vara myndiga. Revisorerna ska senast den 15 mars varje år till styrelsen överlämna revisionsberättelse, som ska innehålla en redogörelse för resultatet av utförd granskning samt ett uttalande angående ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.


§ 9 Årsmöte


Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma.


 1. Sammanträdets öppnande.
 2. Val av ordförande och protokollförare för sammanträdet.
 3. Fråga om sammanträdet behörigen utlysts.
 4. Upprop av närvarande årsmötesledamöter.
 5. Val av två justeringsmän/rösträknare.
 6. Föredragning av styrelsens årsberättelse med däri intagna resultat- och balansräkningar.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter och suppleanter för dem samt revisorer och suppleant, även ordförande för revisorsgruppen.
 10. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter och övriga funktionärer.
 11. Motioner från medlemsklubbarna.
 12. Förslag från föreningens styrelse.
 13. Styrelsens budget samt flerårig investeringsplan för fastställande.
 14. Övriga frågor.
 15. Bestämmande av sättet för kungörande av verkställd protokolljustering.
 16. Mötets avslutande.

 


Styrelsens ordförande öppnar årsmötet. Varje ledamot har en röst. Ledamot får inte rösta genom ombud. Som årsmötets beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig och vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden vid årsmötet.


§ 10 Motioner mm.


I § 9 nämnda motioner ska vara skriftliga och tillställas föreningens styrelse senast den 1 mars. Styrelsen ska sammanställa inkomna motioner och med eget yttrande översända dem till medlemsklubbarnas styrelser senast två veckor före årsmötet. Förslag från styrelsen, som avses behandlas på årsmötet, ska vara medlemsklubbarnas styrelser tillhanda senast två veckor före årsmötet.


§ 11 Ändringar av stadgar, upplösning


Beslut om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning ska för att äga giltighet fattas på två på varandra följande årsmöten och biträdas av minst 3/5 av de röstande. Medlemsklubbarnas styrelser ska snarast skriftligen underrättas om beslutet.


§ 12 Utträde


Medlemsklubb får genom sin styrelse säga upp sitt medlemskap i föreningen. Uppsägningen ska ske skriftligen och ges in till föreningens styrelse. Den ska ske minst ett år innan ett nytt verksamhetsår påbörjas.

Vid utträdet ska ingångna avtal och andra förpliktelser regleras. Efter utträde föreligger ingen rätt för den uppsägande till någon del av föreningens egendom eller tillgångar.


§ 13 Uteslutning


Medlemsklubb, som inte fullgör sina skyldigheter till UVF eller bryter mot UVFs stadgar och stadgeenliga beslut, ska tilldelas varning av UVFs styrelse. Sker inte rättelse inom skälig tid ska frågan om medlemsklubbs uteslutning hänskjutas till årsmötet för avgörande. För uteslutning fordras bifall med 2/3 majoritet av rösterna. I kallelsen till årsmötet skall framgå att frågan om uteslutning ska behandlas.


§ 14 Upplösning


Då slutligt beslut om föreningens upplösning skett åligger det styrelsen att snarast avge redovisning för sin förvaltning under tid för vilken sådan inte förut skett på årsmöte. Redovisningen ska överlämnas till revisorerna som inom 14 dagar har att avge revisionsberättelse på sätt i § 8 sägs.

Ovannämnda handlingar ska, så snart ske kan, framläggas på årsmöte, vid vilket ska behandla frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för den tid redovisningen omfattar. När alla skulder blivit betalda ska föreningens tillgångar enligt nedan skiftas. Som tillgång anses dels all sådan egendom, som inköpts eller uppförts för medlemsklubbarnas gemensamma medel, dels likvida medel. Delbar egendom fördelas mellan medlemsklubbarna i förhållande till, av dem intill tidpunkten för skiftet inbetalda medel under de 5 närmast föregående åren.


§ 15 Obetalda avgifter


Har avgifter för uppläggningsplats inte betalats av båtägare till medlemsklubb inom föreskriven tid, kan varvsföreningen säga upp rätten att utnyttja platsen inom fjorton dagar. Styrelsen får bevilja uppskov med betalningen om det finns särskilda skäl för detta.

Vid uppsägningstidens utgång får styrelsen uppmana båtägaren att inom tid som styrelsen anger flytta bort båten och/eller annan egendom med upplysning att handräckning annars kan komma att begäras hos kronofogden för att på båtägarens bekostnad skaffa bort föremålen från varvsföreningens område.


§ 16 Upplagd båt skall sjösättas senast 1 juni varje år


Båtägare som inte har möjlighet att sjösätta blir debiterad uppläggningsavgift efter 31 maj. Är det av särskilda skäl (exempelvis sjukdom eller utlandstjänstgöring) omöjligt för båtägaren att sjösätta båten kan styrelsen medge undantag och bevilja sommaruppläggning. Skriftlig ansökan om detta inges till styrelsen före 15 maj.

Båtar eller annat lösöre som kvarligger på varvsföreningens område mer än två år i rad kan föreningen efter handräckning på båtägarens bekostnad avhysas.

Egendom tillfaller föreningen utan lösen om båtägaren inte inom tre månader från anmaning till båtägarens senast för varvsföreningen anmälda adress fört bort egendomen. 8 kap 22§ Jordabalken.KONTAKTA OSS

UVF

Margretelundsvägen 98

167 33 Bromma

Bedriver en verksamhet som utgör fortsättningen på den verksamhet som respektive medlemsklubb bedriver. Ändamålet är att förvalta området vid södra Ulvsundavikens hamn- och varvsområde.