Stadgar

Stadgar för Ulvsundavikens Varvsförening


Varvsföreningens namn är Ulvsundavikens Varvsförening, 802466-2291, och bildades den 16 februari 2012 och har sin hemort/verksamhetsområde i Stockholm.

Stadgeändring antagna den 9 november 2016, 17 oktober 2017 och 30 juni 2020.


§ 1. Ändamål

Varvsföreningen är en ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet genom att erbjuda varvsverksamhet till sina medlemmar på det av Stockholm stad arrenderade varvsområdet vid södra Ulvsundavikens brygg- och uppläggningsområde i Bromma, samt de anläggningar som hör till detta.


§ 2. Medlemmar

Medlemmar är alla båtklubbar som valts in av årsmötet.


§ 2.1 Ansökan och antagning

Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen och beslutas av årsmötet.


§ 2.2 Rättigheter

Medlem får nyttja föreningens anläggningar och utrustning samt delta i föreningens verksamhet.

Medlemskap berättigar i sig inte till plats i av föreningen disponerad brygg- eller uppläggningsanläggning. Se vidare § 12.


§ 2.3 Skyldigheter

Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa föreningens stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut.


§ 2.4 Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.


§ 2.5 Uteslutning

På styrelsens förslag kan medlem av årsmöte eller extra årsmöte uteslutas ur föreningen om medlem

 • motverkar föreningens syften
 • skadar föreningens intressen
 • inte fullgör de skyldigheter som är stadgade
 • eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom föreningen att dess anseende äventyras.

För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet av på årsmötet avgivna röster.

Av kallelsen till årsmötet skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas. Till årsmötet, där sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen som är föreslagen att uteslutas kallas skriftligen. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering till uteslutningen.


§ 3 Beslutande instanser

Föreningens beslutande instanser är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.


§ 4 Verksamhetsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar perioden 1 januari till 31 december.


§ 5 Avgifter

Samtliga avgifter fastställs av årsmötet.


§ 6 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt.

Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda personer.


§ 7 Betalning

Avgifterna skall vara föreningen tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan.

Om avgifterna inte inkommit i tid kan en administrativ avgift läggas till det ursprungliga beloppet.


§8 Möten


§ 8.1 Årsmöte

Förutom årsmöte kan extra årsmöten anordnas. Styrelsen bestämmer plats och tid för mötena.


§ 8.2 Kallelse

Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen och vara medlem tillhanda minst 14 dagar före mötet. Kallelsen sker till av årsmötesledamot uppgiven e-postadress, föreningens hemsida och via anslag på varvsområdet.


§ 8.3 Förslag till dagordning/motion

Medlem, som vill ha särskilt ärende behandlat på årsmöte, skall senast 1 februari skriftligen anmäla detta till styrelsen. Denna anmälan skall även innehålla en förklaring till varför medlem vill ha ärendet behandlat med förslag till beslut.

 

§ 8.4 Årsmöte

Årsmöte hålls årligen före utgången av april månad.

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 • Fastställande av röstlängd för mötet
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av protokolljusterare och rösträknare
 • Fråga om mötet är behörigen utlyst
 • Fastställande av dagordning
 • Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret
 • Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 • Val av styrelse
 • Val av revisorer
 • Val av valberedning
 • Övriga val

 

§ 8.5 Extra årsmöte

Extra årsmöte för behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen finner detta påkallat eller på skriftlig begäran av revisorer eller minst 2 av föreningens medlemmar. 

Vid extra årsmöte får endast de ärenden förekomma, som enligt kallelsen föranlett mötet.


§ 8.6 Rösträtt, beslut och val

Ledamöterna och suppleanter till årsmötet utses av respektive medlem för ett verksamhetsår i taget.
Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen. Valbara till styrelsen och till revisorer är de som nominerats.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dess stadgar.

Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten röstning.

Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten.

Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.


§ 9 Styrelse och förvaltning


§ 9.1 Styrelsens sammansättning

Styrelsen väljs på årsmöte och skall bestå av ordförande, kassör och varvschef samt minst två övriga ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Ordinarie ledamot väljs för en tid av två år och suppleant för en tid av ett år. Ordförande och två ledamöter väljs jämna år och kassör samt övriga ledamöter udda år.

 

§ 9.2 Styrelsens skyldigheter

Styrelsen sammanträder så ofta det är av behovet påkallat, dock minst åtta gånger per år.

Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande.

För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i mötesprotokollet.

Det åligger styrelsen att:

 • Verkställa beslut fattade av årsmöte.
 • Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, till övriga funktionärer eller till anställd eller inhyrd personal.
 • Bereda ärenden inför årsmöten och arrangera dessa.
 • Representera föreningen.
 • Förvalta föreningens egendom och medel.
 • Besluta om firmatecknare.


§ 10 Revisorer

Föreningen skall revideras av två revisorer. Dessa väljs på årsmöte för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. En revisorssuppleant väljs varje år för en tid av ett år.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper samt till årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.


§ 11 Valberedning

Valberedningen skall bestå av två ordinarie ledamöter, varav en sammankallande, samt en suppleant. Samtliga väljes av årsmötet för en tid av ett år.

Valberedningens uppgift är att:

 • Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta.
 • Motta nomineringar från föreningens medlemmar.
 • Själva aktivt söka lämpliga kandidater.
 • Vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater.

Valberedningens förslag utsänds tillsammans med kallelsen till årsmötet.


§ 12 Brygg- och uppläggningsanläggningar

För förhållandena vid föreningens brygg- och uppläggningsanläggningar finns särskilt av föreningen utfärdade bestämmelser. Dessa fastställs av styrelsen.


§ 13 Stadgeändring

Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen.
För att ett ändringsförslag skall kunna antas fordras minst 2/3 majoritet av på årsmötet avgivna röster på två av varandra följande årsmöten med minst en månads mellanrum.

§ 14 Upplösning

Förslag till föreningens upplösning kan endast behandlas på årsmöte och detta skall framgå av kallelsen. För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet av på årsmötet avgivna röster på två av varandra följande årsmöten med minst en månads mellanrum. Har beslut om upplösning fattats, skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara med föreningens kvarvarande tillgångar och handlingar.