Om UVF

Ulvsundavikens Varvsförening kan tillhandahålla närmare 700 vinteruppläggningsplatser på 26.000 kvm yta. En del även inomhus.

 

Vi förfogar över bl a slip för max 12 ton, svängpelarkran, upptagningsramp, trailerramp, mastkran, servicebrygga, båthall, mastskjul, samlingslokal, värmestugor, etc.

 

UVF:s INTEGRITETSPOLICY


1. Inledning

Personuppgiftsansvarig för all behandling av de personuppgifter vi samlar in är Ulvsundavikens Varvsförening (nedan kallad UVF). Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig är personuppgifter@uvf.one.


Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, lagrar och använder dina personuppgifter samt beskriver dina rättigheter du har som registrerad hos oss och hur du kan göra dessa gällande. Det är viktigt att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa denna integritetspolicy och tveka inte att höra av dig till oss ifall du har några frågor.


Godkännande av denna integritetspolicy är en samtyckeshandling som innebär att du godkänner vår behandling av dina personuppgifter.


2. Vilka personuppgifter vi samlar in

Vi samlar in de personuppgifter vi behöver för att vi ska kunna leverera våra tjänster till dig. När du registrerar dig som nyttjanderättstagare hos oss samlar vi in namn, personnummer, e-postadress, adress, telefonnummer samt båtuppgifter.


3. Hur vi samlar in dina personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter på ett antal olika sätt, främst direkt från dig när du registrerar dig hos oss eller använder våra tjänster, använder webbplatsen eller kontaktar oss (via telefon eller e-post).


Under vissa omständigheter kan det vara nödvändigt för oss att samla in personuppgifter från tredje part, t ex via SBU och BAS-registret, via din båtförsäkring eller när vi mottar dina personuppgifter från en samarbetspartner för att vi ska kunna komma i kontakt med dig.


Vi samlar också in vissa uppgifter när du använder webbplatsen, till exempel information om din webbläsare och din aktivitet på vår webbplats. Denna information samlar vi in genom att använda cookies, som du kan läsa mer om i punkt 10 nedan.


För de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy kan personuppgifter även samlas in och uppdateras från allmänt tillgängliga källor och baserat på information som mottagits från myndigheter och andra tredje parter, inom ramen för gällande lagar och förordningar.


Den rättsliga grunden till att samla in ovan personuppgifter är ditt samtycke, att vi ska kunna fullgöra det avtal vi har med dig som registrerad samt i vissa fall att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.


4. Varför vi använder dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera vår relation och förbereda, tillhandahålla och administrera tillgången till våra tjänster, det vill säga fullgöra det aktuella avtalet med dig som båtägare.


Vi kan också komma att använda dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla ytterligare tjänster, för att genomföra information, kundundersökningar, statistik och riskhantering samt för att kunna utveckla och förbättra våra tjänster. Vi kan även, om du inte skriftligen har motsatt dig sådan information, komma att använda dina personuppgifter för att skicka dig e-postmeddelande avseende nyheter.


Vi behandlar också vissa av dina personuppgifter för att uppfylla förpliktelser enligt lag, till exempel lagstiftning avseende bokföring.


5. Vilka får ta del av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter primärt för egen hantering men i vissa fall kan vi komma att dela dina uppgifter med tredje part. Vi har lagt ut vår IT-drift till en utomstående tjänsteleverantör och på deras servrar lagras dina personuppgifter.


Inga personuppgifter kommer att behandlas utanför EU eller EES-området.


6. Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi hanterar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som uppgifterna ifråga behandlas, vilket bland annat beror på ifall ett relationsförhållande upprättas mellan UVF och dig. Ett relationsförhållande uppstår när din båt förvaras på UVFs varvsområde.

Om ett relationsförhållande avslutas sparas dina personuppgifter i max 2 år.


I vissa fall kan vi behöva spara dina personuppgifter under andra tidsfrister än ovan då syftet med att spara uppgifterna är annat än relationsförhållandet, till exempel för att vi ska uppfylla lagstiftning avseende bokföring.


7.  Hur vi skyddar dina personuppgifter

Att skydda dina personuppgifter är av yttersta vikt för oss. Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter du anförtrott oss från obehörig åtkomst, olaglig behandling eller röjande av uppgift, oavsiktlig förlust, ändring eller förstörelse.


Våra förtroendevalda har noggranna instruktioner om hur personuppgifter ska hanteras för att uppfylla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd och det är enbart behöriga personer som har tillgång till dina personuppgifter. Vidare garanterar vi att dina personuppgifter skyddas genom användning av brandväggar och andra system som upptäcker obehörig användning, ändring eller utlämnade av dina personuppgifter.


8.  Vilka är dina rättigheter

I egenskap av registrerad har du rättigheter avseende dina personuppgifter. Dessa rättigheter innebär att du när som helst kan;

• begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och få en kopia på dessa personuppgifter,

• be oss rätta dina personuppgifter om de är otillräckliga, ofullständiga eller felaktiga,

• begära att dina personuppgifter raderas,

• be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter,

• invända mot viss behandling av personuppgifter,

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kan till exempel bero på bokförings- och skattelagstiftning eller konsumenträttslagstiftning. Det kan i vissa fall även bero på att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om vi inte kan uppfylla din begäran om radering på grund av ovan skäl kommer vi att låsa alla personuppgifter till att användas till andra syften än till det syftet som hindrar den begärda raderingen. Åtkomsten till dina låsta personuppgifter kommer vara snävt begränsad hos oss och det kommer endast vara du som har möjligheten att begära ut dessa personuppgifter.


Om du vill begära någon av ovan rättigheter, vänligen skicka en undertecknad begäran inklusive kopia på id-handling per post till
Ulvsundavikens Varvsförening 
att. Personuppgiftsansvarig
Kapplandsvägen 6
16836 Bromma
eller scanna in en undertecknad begäran inklusive id-handling till personuppgifter@uvf.one


9.  Din rätt att skicka klagomål till tillsynsmyndighet

Vi hoppas att denna integritetspolicy har tydliggjort hur vi hanterar dina personuppgifter och att du känner dig trygg med det, men om någonting är oklart tar vi tacksamt emot feedback och besvarar dina frågor. Vi vill även upplysa dig om att du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen för det fall du anser att vår personuppgiftsbehandling kränker dina rättigheter och intressen enligt gällande lag. 


10.  Om cookies

På vår webbplats använder vi cookies och tags för att webbplatsen ska fungera optimalt och för att allt innehåll ska visas på ett korrekt sätt. En cookie är en textfil som skickas från vår webbserver och som sparas på din webbläsare eller enhet.


Du har själv möjlighet att ändra inställningar i din webbläsare för användningen och omfattningen av cookies. Ett exempel på en sådan ändring är att blockera alla cookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk dock på att ifall cookies inte godkänns kan några av funktionerna på webbplatsen fungera sämre och det kan hända att en del innehåll på webbplatsen inte visas korrekt.


11. Om denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller från och med 2018-05-25.


Från tid till annan kan vi behöva ändra denna integritetspolicy. Vid en ändring kommer vi att publicera den uppdaterade versionen på vår webbplats och ange dess ändringsdatum. Om ändringarna är omfattande kan vi även komma att informera dig om ändringarna på annat sätt, till exempel genom att skicka ett e-postmeddelande. Den uppdaterade versionen av integritetspolicyn kommer att gälla för samtliga personuppgifter som innehas av oss vid detta tillfälle.


12.  Hur du kontaktar oss

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:

Ulvsundavikens Varvsförening

Kapplandsvägen 6

16836 Bromma


Kontakta oss för att utöva dina rättigheter (begäran ska vara undertecknad med kopia på id-handling):

Ulvsundavikens Varvsförening

att. Personuppgiftsansvarig

Kapplandsvägen 6

16836 Bromma


Samtliga våra kontaktuppgifter finns även tillgängligt på http://uvf.one/omuvf/förtroendevalda.html